Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk reglement van Enschede Lions
Inhoud
1. Algemeen
2. Leden en begunstigers
3. Het bestuur
4. Geschillen
5. Vergaderingen
6. Commissies
7. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement (HR)
8. Ontbinding
9. Slotbepalingen
Huishoudelijk Reglement Enschede Lions

1. Algemeen
1.1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing der in de statuten opgenomen bepalingen,
alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden van de vereniging.
1.2 De vereniging draagt de naam ‘Enschede Lions’ en is gevestigd te Enschede
1.3 De vereniging heeft ten doel:
Het beoefenen en bevorderen van de ijshockeysport en het bevorderen van de contacten
tussen de leden.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
– Het houden van trainingen en wedstrijden;
– Het organiseren van toernooien, feesten en alle andere wettige middelen
1.4 Het verenigingsjaar van de vereniging loopt van één oktober tot en met dertig september van
het daarop volgende jaar.

2. Leden en begunstigers
2.1 De vereniging bestaat uit:
– Leden;
– Aspirantleden;
– Ereleden;
– Leden van verdienste
– Begunstigers.
2.2 Begunstigers zijn zij die de vereniging financieel steunen met ten minste een jaarlijkse
bijdrage die telkenjare door de Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt vastgesteld.
2.3 Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluite tot toelating door het bestuur, op grond
van een ontvangen schriftelijke aanmelding.
2.4 Bij niet toelating meldt het bestuur dit op de eerstvolgende vergadering. De algemene
vergadering kan dan alsnog tot toelating besluiten
2.5 Beëindiging van het lidmaatschap door schriftelijk opzeggen namens de vereniging dient
aangetekend te geschieden.
2.6 Indien opzegging niet voor het einde van het verenigingsjaar is geschiedt en het lid heeft
meegedaan aan evenementen of activiteiten van de vereniging, dan dient de contributie voor
dat jaar te worden betaald.
2.7 Het is aspirantleden toegestaan om maximaal drie trainingen bij te wonen. Wordt vaker
meegetraind dan dient men lid te zijn.
2.8 Het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging liggen ter inzage bij de
secretaris van de vereniging.

3. Het bestuur
3.1 Het bestuur bestaat uit tenminste:
– Voorzitter;
– Secretaris;
– Penningmeester.
3.2 Het bestuur beheert de geldmiddelen en bezittingen van de vereniging en draagt zorg voor de
naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement en voor de uitvoering van de
genomen besluiten.
3.3 Het bestuur dient een begroting betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe
verenigingsjaar in.
3.4 Het bestuur wordt op de jaarvergadering benoemd voor een periode tot de eerstvolgende
jaarvergadering. Op de jaarvergadering treden alle zittende bestuursleden af.
3.5 Indien geen van de voorgedragen besturen is verkozen, worden er net zoveel verkiezingen
gehouden als er functies zijn te vervullen.
3.6 Alle correspondentie binnen de vereniging is openbaar.
3.7 Voorzitter
3.7.1 De voorzitter leidt de vergaderingen. Tevens houdt hij toezicht op het
verenigingsleven en is hij officieel woordvoerder van de vereniging.
3.8 Secretaris
3.8.1 De secretaris voert de administratie van de vereniging. Hij is belast met:
– Het notuleren van de vergaderingen;
– Het voeren van de correspondentie, waarbij hij van alle uitgaande stukken een
afschrift houdt;
– Het bijhouden van een ledenadministratie, waar de aard van het lidmaatschap dient
te blijken;
– Het samenstellen van het jaarverslag dat op de jaarlijkse ALV wordt uitgebracht;
– Het beheer van het verenigingsarchief.
3.9 Penningmeester
3.9.1 De penningmeester is belast met:
– Het beheer van de geldmiddelen van de vereniging. De verantwoordelijkheid voor dit
beheer berust bij het gehele bestuur;
– Het innen van de contributie en andere bijdragen, de betalingen van door de
vereniging verschuldigde bedragen en houdt hiervan nauwkeurig boek;
– Het verslagleggen van zijn beheer op de jaarlijkse ALV;
– Het verschaffen van informatie die nodig is voor het opstellen van een begroting
alsmede een financieel overzicht van het afgelopen financiële jaar.
3.9.2 De penningmeester kan alleen aftreden wanneer de kascommissie zijn beheer heeft
gecontroleerd en in orde bevonden heeft en hij alle onder zijn berusting zijnde
eigendommen van de vereniging heeft afgedragen.
3.10 Overige bestuursleden
3.10.1 In het bestuur kunnen andere leden zitting hebben met een specifieke taak
3.10.2 De wedstrijdsecretaris is belast met de volgende taken:
– Hij draagt zorg voor het spelen van wedstrijden en verzorgt daartoe de nodige
interne en externe contacten;
– Hij zorgt ervoor dat alle belanghebbenden op de hoogte zijn van het
wedstrijdschema.

4. Geschillen
4.1 In het algemeen zal strafbaar zijn: handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen
en/of besluiten van organen van de vereniging, of handelen of nalaten waardoor de
belangen van de vereniging worden geschaad. Met betrekking tot smaad, laster, of
aanverwante praktijken dienen alle leden die zich jegens elkaar en andere partijen te
gedragen zoals het zich in het maatschappelijk verkeer betaamt. Bij conflicten dient er hoorwederhoor
toegepast worden.
4.2 Het bestuur is bevoegd om in geval van overtredingen als bedoeld in vorig artikel, de volgende
straffen op te leggen:
– Berisping;
– Boete tot een maximum van € 100,-
– Schorsing;
– Royement (ontzetting uit het lidmaatschap).
4.3 Wegens wanbetaling kan een lid door het bestuur geschorst worden. Het bestuur moet de
schorsing opheffen zodra de schuld is aangezuiverd.
4.4 Schorsingen kunnen worden opgelegd tot aan het eind van het verenigingsjaar.
4.5 Een opgelegde schorsing kan bestaan uit:
– Schorsing als speler voor één of meerdere wedstrijden naar aanleiding van wangedrag;
– Schorsing als lid voor een periode vermeld in vorig artikel.
4.6 Gedurende de periode dat iemand als lid geschorst is, kunnen hem de aan het lidmaatschap
verbonden rechten worden ontzegd.
4.7 Royement kan slechts door het bestuur worden uitgesproken.
4.8 Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste middels
een schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
4.9 De betrokkene is bevoegd in deze het bestuur een commissie te laten samenstellen, waarbij
betrokkene in beroep kan gaan. Deze commissie bestaat uit drie leden, namelijk een lid
aangewezen door het bestuur, een lid aangewezen door de betrokkene en een lid
aangewezen door beide partijen. De commissie moet binnen twee weken tot een uitspraak
komen, deze uitspraak is bindend voor beide partijen.
4.10 Mocht het handelen van enig lid tot gevolg hebben dat de vereniging geldelijk of materieel
benadeeld wordt, dan kan het lid verplicht worden de geleden schade te vergoeden. Is dit
van toepassing, dan is het aan het bestuur om te bepalen of de schade verhaald wordt en tot
welk bedrag verhaling zal geschieden.

5. Vergaderingen
5.1 De ALVen worden door het bestuur bijeengeroepen. De agenda voor deze vergaderingen
moet tenminste zeven dagen voor het tijdstip van de vergaderingen van de leden worden
toegezonden.
5.2 Bij de aanvang van iedere ALV laat het bestuur een presentielijst rondgaan, waarop de
aanwezige leden hun naam en handtekening zetten. De secretaris telt daarna het aantal
stemgerechtigde aanwezige leden. Ook leden die een volgmacht hebben gegeven worden
als stemgerechtigd geteld.
Huishoudelijk Reglement Enschede Lions
008
5
5.3 Na de opening van de vergadering worden de notulen van de vorige ALV wanneer deze
eventueel nog niet zijn gepubliceerd, door de secretaris voorgelezen en na goedkeuring
gearresteerrd.
5.4 De voorzitter heeft het recht onderwerpen die niet op de agenda vermeld staan ter sprake te
brengen. De overige leden van de vereniging hebben dit recht slechts na afdoening van de
agenda. Te behandelen onderwerpen dienen tenminste één week voor de ALV schriftelijk bij
het bestuur te hebben ingediend.
5.5 Bij herhaalde storing heeft de voorzitter het recht de schuldige(n) uit de vergadering te doen
verwijderen.
5.6 Als een van de leden sluiting of heropening van de beraadslaging voorstelt, wordt over dit
voorstel onmiddellijk gestemd.
5.7 Stemmingen
5.7.1 Bij een mondelinge stemming is het mogelijk om voor en tegen te stemmen alsmede
om zicht te onthouden van stemmen. Alle stemmen worden genotuleerd. Bij meer dan
50 procent onthouding wordt het eventueel gewijzigde voorstel op een volgende
vergadering behandeld
5.7.2 Bij een schriftelijke stemming zijn de volgende stemmen mogelijk: voor, tegen, blanco
en ongeldig. Een blanco stemis een stem die als zodanig duidelijk herkenbaar is. Bij
meer dan 50 procent blanco stemmen wordt het eventueel gewijzigde voorstel op de
volgende vergadering behandeld.
5.8 De hoogte van de contributie en de minimum bijdrage voor de begunstigers wordt telkenjare
op de algemene vergadering vastgesteld.

6. Commissies
6.1 De vereniging heeft tenminste de volgende commissies:
– Kascommissie;
– Evenementencommissie;
– Materiaalcommissie.
6.2 Commissies helpen het bestuur bij de vervulling van zijn taken. Iedere commissie benoemt
een voorzitter, die als contactpersoon met het bestuur fungeert. Dit geldt niet voor de
kascommissie, deze is geheel onafhankelijk.
6.3 Commissies worden door het bestuur gechargeerd en gedechargeerd. Aftredende leden zijn
direct herkiesbaar. In de vergadering worden taak en verantwoording van de commissies
bepaald. Bovenstaande geldt niet voor de kascommissie, deze wordt rechtstreeks door de
ALV gechargeerd en gedechargeerd.
6.4 Alle commissies leggen verantwoording af aan het bestuur. Dit geldt niet voor de
kascommissie. Deze legt verantwoording af op en aan de ALV.
6.5 Kascommissie
6.5.1 De kascommissie bestaat uit tenminste twee personen. Geen van de leden of het
reservelid mag deel uit maken van het bestuur.
6.5.2 De commissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester en heeft het recht
ten allen tijde de kas, boeken en bescheiden van de penningmeester te controleren.
6.6 Evenementencommissie
6.6.1 De evenementencommissie bestaat uit tenminste één persoon.
6.6.2 Het doel van de evenementencommissie is het bevorderen van de sociale contacten
binnen de vereniging.
6.7 Materiaalcommissie
6.7.1 De materiaalcommissie bestaat uit tenminste één persoon.
6.7.2 De materiaalcommissie is belast met het beheer, transport en onderhoud van het
verenigingsmateriaal.

7. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement (HR)
7.1 Het HR kan slechts door de ALV gewijzigd worden. De wijziging wordt slechts aangenomen bij
een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen.
7.2 Bij een voorstel tot wijziging van het HR moet een afschrift van dit voorstel minstens zeven
dagen voor de ALV bij de leden bezorgd zijn of ter inzage liggen bij het bestuur.
7.3 Dit reglement en/of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag volgende op die
waarin de ALV het besluit daartoe heeft genomen.

8. Ontbinding
8.1 Na de ontbinding van de vereniging blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven bepalingen van
statuten en huishoudelijk reglement, voor zover mogelijk, van kracht. In stukken en
aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd
de woorden ‘in liquidatie’.

9. Slotbepalingen
9.1 In alle gevallen waarin noch door de statuten noch door het HR wordt voorzien en bij verschil
van mening over de toepassing van deze artikelen beslist het bestuur.