Gedragscode en Gedragsregels

If you’re Mac is running slow There are a variety of things that you can do to correct the issue. In the beginning, open the Activity Monitor to check whether there are any issues with memory use. Choose the process you’re experiencing and click Quit. If the application takes up more memory than you need You can shut it down and try again later. It is possible to use the System Memory tab as well to determine if there are any slow processes are running within your Mac.

Another cause of your Mac’s slowness is the processor. If you’re running a software that is using a lot of CPU, it’s best to close it. Open Activity Monitor and click the “X” button that is located under the icons. If you’re unsure of which apps are taking up the most CPU then try doing a Google search to find them. This should give you some idea the apps that are making your Mac to run slowly.

In the event that your HDD is overflowing the drive can also trigger your Mac to slow down. The operating system can run slower when you run several programs. You can try deleting any files you don’t use or moving them to another drive. If you’re not sure why you’re experiencing problems, try opening the Activity Monitor and looking speed my mac at the complete list of applications being run within your Mac. A few errors should appear – this is an indication that your computer is running multiple programs at once.

 

 

 

 

Gedragscode en Gedragsregels Enschede Lions:

 

 1.  De Nederlandse IJshockey Bond heeft een algemene gedragscode gedefinieerd welke wij als ijshockeyvereniging Enschede Lions uitdragen. Deze gedragscode geldt voor alle leden van de Enschede Lions: spelers, coaches, teambegeleiders, clubbestuurders, clubofficials, bondsofficials en bonds- bestuurders.

Doel van de gedragscode:

 1. een sport die voor iedereen geschikt en toegankelijk is;
 2. een sport die snel, dynamisch en flitsend is, alsmede boeiend om naar te kijken;
 3. een sport die stevig, maar fair, gedisciplineerd en goed beschermd wordt gespeeld;
 4. een sport die als technisch hoogstaande teamsport wordt ervaren: samen (over)winnen en verliezen.

 

 1.  Om de bovenstaande gedragscode na te streven, spreken wij het volgende af:
 1. Prestaties op het ijs zijn de maatstaf; ras, huidskleur, leeftijd en overige niet ter zake doende verschillen zijn zonder betekenis;
 2. Toeschouwers, jong en oud, die de ijshockeysport op dezelfde wijze willen beleven, moeten dit in een veilige en sfeervolle omgeving kunnen doen;
 3. Met fair play te winnen én met fair play te verliezen;
 4. Altijd een voorbeeld te zijn voor anderen, met name voor jongere spelers;
 5. Al het mogelijke te doen om ook ouders te laten bijdragen aan de gewenste uitstraling van de sport;
 6. Elkaar altijd en overal, ook in sportief mindere tijden, met respect te bejegenen.
 7. Het niet naleven van deze gedragscode kan leiden tot sancties, zoals schorsing of evt. royement van het betreffende lid. Sancties worden opgelegd door het bestuur.

 

Gedragsregels Enschede Lion:

 1. Ieder lid dient te allen tijde het baanreglement na te leven. Niet naleving van dit reglement kan leiden tot schorsing of royement van het desbetreffende lid.
 2. Instructies van de ijsmeesters en het baanpersoneel dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 3. Door IJsbaan Twente is een algeheel rookverbod opgesteld welke van kracht is op de ijsbaan (inclusief kantine). Het is voor leden, coaches, trainers en teambegeleiders verboden om in de kleedkamer of op het ijs tijdens een training of wedstrijd te roken.
 4. Laat de kleedkamers na gebruik veegschoon achter.
 5. Wijs (bij wangedrag) ook de tegenstander op het baanreglement van IJsbaan Twente.
 6. Deponeer afval zoals tape, flessen, gebroken sticks en dergelijke in de vuilnisbak.
 7. Er mogenonder overleg geen persoonlijke ijshockeyspullen op de ijsbaan achtergelaten worden.
 8. Ieder lid heeft het recht om van het verenigingsmateriaal gebruik te maken binnen verenigingsverband. Onder het verenigingsmateriaal vallen alle materialen die de vereniging in haar bezit heeft die direct gebruikt kunnen worden voor het beoefenen van de sport en het organiseren van sportevenementen. Hieronder vallen onder andere de goals, pucks, verhuuruitrustingen, sticks en hesjes.
 9. Het gebruik van verenigingsmateriaal gebeurt altijd in overleg met de coach, teambegeleider, trainer, de equipement manager of het bestuur.
 10. Gebruik al het verenigingsmateriaal met zorg. Een schadevergoeding van het desbetreffende lid kan worden verlangd indien door aantoonbare nalatigheid schade aan het verenigingsmateriaal is ontstaan. De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald door het bestuur.
 11. Meld gebreken van het verenigingsmateriaal zo spoedig mogelijk aan de coach, trainer of teambegeleider.
 12. Meldt gebreken van de accommodatie zo spoedig mogelijk aan de ijsmeesters of het baanpersoneel van ijsbaan Twente.
 13. Plaats na iedere training en wedstrijd de goals terug op de mat of bij de Zamboni in-uitgang.
 14. Berg na iedere training en wedstrijd alle gebruikte verenigingsmaterialen op in de daarvoor bestemde kasten.
 15. Zorg ervoor dat alle pucks die over de boarding zijn gegaan, opgehaald worden.
 16. Berg alle benodigde materialen behorende bij het scorebord, zoals snoeren, stekkers, handleiding en het schakelpaneel na gebruik weer op in de daarvoor bestemde koffer die door de ijsmeesters beheerd wordt.
 17. Bestuurders, trainers, coaches en teambegeleiders zetten zich in voor de vereniging en de desbetreffende teams; beslissingen van deze personen aangaande een bepaald lid worden indien mogelijk in overleg met het betrokken lid besproken; een genomen beslissing dient echter geaccepteerd en gerespecteerd te worden.
 18. Het is voor ouders, begeleiders en supporters niet toegestaan om zonder toestemming van de trainer of coach, zich in de kleedkamer te begeven.
 19. Tijdens thuiswedstrijden dient een lid één uur voor aanvang van de wedstrijd in de kleedkamer aanwezig te zijn, zodat voortijdig een teambespreking kan plaatsvinden en er voldoende tijd is voor het omkleden.
 20. Tijdens uitwedstrijden dient een lid zich op het tijdstip van verzamelen c.q. tijdstip van het wegrijden op de verzamelplek aanwezig te zijn; deze tijdstippen worden bij voorkeur drie tot uiterlijk één week voorafgaand aan de wedstrijd door de coach, teambegeleider of het secretariaat medegedeeld.
 21. Bij verhindering van een training of wedstrijd dient de coach of teambegeleider zo vroeg mogelijk op de hoogte gesteld te worden.
 1. Diefstal van spullen of vernielingen aan IJsbaan Twente worden bestraft met schorsing of royement van het desbetreffende lid. Voor omstanders / getuigen geldt dezelfde sanctie indien er geen melding van wordt gemaakt.
 2. Diefstal of vernieling van andermans eigendom wordt bestraft met schorsing of royement van het desbetreffende lid. Voor omstanders / getuigen geldt dezelfde straf indien er geen melding word gemaakt.
 3. Het niet naleven van deze gedragscode kan leiden tot sancties, zoals schorsing of evt. royement van het betreffende lid. Sancties worden opgelegd door het bestuur.
 4. Elk lid heeft de inspanningsverplichting tot het op tijd betalen van de contributie zoals overeengekomen in lidmaatschapsformulier.
 5. Bij niet of overschrijding van de betalingstermijnen kan boete, schorsing en evt. gerechtelijke stappen en of royement van het desbetreffende lid tot gevolg hebben.
 6. Gedragsregels sociale media :

Het is van belang te beseffen dat berichten op sociale media (soms onbewust) de goede naam van de vereniging, betrokken leden en vrijwilligers ook kunnen schaden. Om deze reden vraagt het Bestuur van al de aan de Enschede Lions verbonden vrijwilligers en leden om verantwoord met sociale media om te gaan.

 

Het is van belang te beseffen dat berichten op sociale media (soms onbewust) de goede naam van de vereniging, betrokken leden en vrijwilligers ook kunnen schaden. Om deze reden vraagt het Bestuur van al de aan de Enschede Lions verbonden vrijwilligers en leden om verantwoord met sociale media om te gaan.

De Enschede Lions verstaan daaronder het volgende:

 • Op sociale media ga je op een sociale manier met elkaar om, dus met respect.
  • Op sociale media praat je wel MET elkaar en niet OVER elkaar.
  • Je zet alleen berichten op sociale media als die de ander of de vereniging niet schaden. Je schrijft je berichten dus erg zorgvuldig.
  • Sociale media gebruik je tijdens de training of wedstrijd niet.
  • Heb je iets in vertrouwen gehoord over een ander of iets dat een ander kan schaden, dan deel je dat niet met anderen via sociale media.

De Enschede Lions accepteren niet dat sociale media gebruikt worden om anderen te pesten, te kwetsen, te stalken, te bedreigen, zwart te maken of op een andere manier te beschadigen.

Het niet naleven van deze gedragsregels kan leiden tot sancties, zoals schorsing of evt. royement van het betreffende lid. Sancties worden opgelegd door het bestuur.

 

Getekend, Bestuur Enschede Lions 2015

If you’re planning a romantic night out in New York City, then you should consider hiring an escort woman. This service is offered by a variety of businesses. You can find the right match for escort service near me you according to your budget. NYC Escorts has a variety of options, making it among the most popular. If you’d like to go on a trip in the city with a beautiful woman, this is a great way to make the evening special.

NYC escorts can provide clients with an entire body massage as well as extravagant costumes. What ever you need, they will be sure to meet your expectations. They will provide you with an attractive, gorgeous woman and ensure that you visit this location often. Many of these companies offer outcall or incall service, which gives you more freedom in selecting the escort you want to use.

Although NYC Escorts are offered in every city however, it is important to take a few considerations to keep in mind prior to booking an escort. It is important to first determine what type of behaviour you would like the NYC escorts you book to display. Do you want to have sex with someone for an entire hour? If you’re not sure, try asking several different escorts for advice.